Loading

Persondatapolitik

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER FOR SOFACOMPANY.COM

1. INDLEDNING

Når du bruger vores hjemmeside, www.sofacompany.com, når du foretager et køb, interagerer med SOFACOMPANY om et produkt eller indgiver en klage over et produkt eller på anden måde kontakter os, SOFACO design, CVR: 34804567 Selandia Park 1, 4100 Ringsted, Danmark. ("SOFACOMPANY" "vi" eller "os") indsamler vi og behandler dine personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige i forbindelse med behandling af dine personoplysninger og vil sikre, at dine person-oplysninger opbevares og behandles i overensstemmelse med de relevante regler om databeskyttelse, her-under persondataforordningen ("GDPR") og databeskyttelsesloven.

Formålet med denne privatlivspolitik er at beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder i den forbindelse.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller ønsker at udøve dine individuelle rettigheder, der er be-skrevet nedenfor, bedes du kontakte:

SOFACOMPANY Selandia Park 1
4100 Ringsted
E-mail: [email protected]
Telefon: + 45 71 99 54 99

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

2.1 Kunder

Vi behandler og gemmer almindelige kategorier af personoplysninger i vores ordresystem, såsom dit navn, adresse og kontaktoplysninger (e-mail og telefon), købshistorik, bruger-ID og betalingsoplysninger, når du foretager et køb hos os.

På samme måde gemmer vi vores korrespondance med dig, hvis du kontakter os via vores hjemmeside, f.eks. i forbindelse med en klage og/eller andre former for daglig korrespondance, f.eks. supportforespørgsler.

Endelig gemmer vi oplysninger om din deltagelse i arrangementer, der afholdes i vores showroom, og oplys-ninger modtaget i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser.

Generelt gemmer eller behandler vi ikke følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om strafbare handlinger. I visse tilfælde vil vi dog behandle oplysninger af denne art, hvis det er nødvendigt i forbindelse med indberetning af ulovlige handlinger til de retshåndhævende myndigheder, f.eks. kreditkortsvindel.

2.2 Besøgende og brugere på vores websted

Ud over ovennævnte, hvor vi behandler oplysninger om kunder, behandler vi også almindelige kategorier af personoplysninger, hvis du besøger eller bruger vores hjemmeside uden at foretage et køb.

I den situation behandler vi de personoplysninger, som du f.eks. indtaster i forbindelse med booking af en videokonsultation med en af vores medarbejdere, dvs. kontaktoplysninger (e-mail og telefon), navn, placering/land og tilgængelighed, og når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Endelig behandler vi personoplysninger, der er indsamlet fra dig, via cookies, når du besøger vores hjemmeside som beskrevet i vores cookiepolitik. I den forbindelse indsamler SOFACOMPANY oplysninger om din onlineadfærd, såsom din IP-adresse, oplysninger om dit computeroperativsystem, din mobilenhed, internet-browser og dine onlineaktiviteter på hjemmesiden, forudsat at du har accepteret webstedets brug af cookies.

Vi behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) om besøgende på hjemmesiden.

3. BEHANDLINGSFORMÅL

3.1 Kunder

Dine personoplysninger bruges til en række forskellige formål, herunder håndtering af din ordre samt ved eventuelle klager, du måtte indgive i forbindelse med dit køb af et af vores produkter, eller ved andre forespørgsler, som vi måtte modtage fra dig som kunde.

Derudover bruger vi dine personoplysninger til at identificere svindel og forbedre vores tjenester. Dine personoplysninger bruger vi også til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside ved at levere mere personligt indhold/produkter.

Endelig bruger vi dine personoplysninger til rapportering og analyse, f.eks. i forbindelse med vores interne analyse af, hvordan du handler på vores hjemmeside, effektiviteten af vores markedsføring og dit svar på dette.

3.2 Besøgende og brugere på vores websted

Dine personoplysninger som besøgende på hjemmesiden behandles med det formål at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside samt til rapporterings- og analyseformål. På den måde får vi adgang til, hvordan og hvilke dele af vores hjemmeside der bruges, og hvor vores besøgende på hjemmesiden befinder sig.

Desuden vil formålet - hvis du har tilmeldt dig dette - også være at levere vores nyhedsbrev til dig og/eller give dig mulighed for en videokonsultation med en af vores medarbejdere. Endelig behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med leadgenerering og til markedsføringsformål.

4. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

4.1 Kunder

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, dvs. i forbindelse med køb og levering af din ordre, jf. artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

Desuden kan vi behandle dine personoplysninger på grundlag af de legitime interesser, som vi forfølger, og som anses for ikke at være tilsidesat af dine interesser eller grundlæggende rettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Sådanne legitime interesser omfatter:

 • sikring af tilstrækkelig registrering, betaling, fakturering, regnskab, kundeservice og support og daglig kommunikation,
 • vedligeholdelse og forbedring af kunderelationer,
 • kommunikation med dig med henblik på kundesupport og klagebehandling, i det omfang dette ikke er dækket som en del af aftalen med dig,
 • dokumentation for arrangementer, korrespondance m.m. i tilfælde af en konkret tvist mellem SOFACOMPANY og dig,
 • levering af en bedre oplevelse på hjemmesiden for dig,
 • afsendelse og administration af nyhedsbreve og
 • markedsføring af vores produkter og tjenester, herunder vores legitime interesse i at levere personlige reklamer, indhold og information og til at overvåge og analysere effektiviteten af vores hjemmeside og markedsføringsaktiviteter.

Desuden kan vi i visse tilfælde være nødt til at behandle dine personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR, nemlig opbevaring af bogføringsmateriale i henhold til gældende bogføringsregler.

Endelig kan vores behandling af dine personoplysninger i nogle tilfælde være baseret på dit udtrykkelige samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR), i tilfælde af profilering af relaterede aktiviteter som beskrevet i artikel 22, stk. 1 og (4) i GDPR.

4.2 Besøgende og brugere på vores websted

Vores behandling af dine personoplysninger sker hovedsagelig på grundlag af de legitime interesser, som vi forfølger, og som anses for ikke at være tilsidesat af dine interesser eller grundlæggende rettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Sådanne legitime interesser omfatter:

 • etablering af kunderelationer,
 • kommunikation med dig med henblik på at give dig oplysninger om vores produkter,
 • levering af en bedre oplevelse på hjemmesiden for dig,
 • markedsføring af vores produkter og tjenester, herunder vores legitime interesse i at levere personlige reklamer, indhold og information og til at overvåge og analysere effektiviteten af vores hjemmeside og markedsføringsaktiviteter og
 • sende nyhedsbreve.

Derudover kan vores behandling være nødvendig for, at vi kan træffe foranstaltninger på din anmodning, inden vi indgår en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, f.eks. når du anmoder om en videokonsultation med en af vores medarbejdere.

5. ANVENDELSE AF AUTOMATISK BESLUTNINGSTAGNING OG PROFILERING TIL MARKEDSFØRINGSFORMÅL

Profilering er, når vi bruger dine personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende dig som kunde.

Vi træffer ikke beslutninger af betydning for dig som den registrerede udelukkende baseret på automatisk beslutningstagning, herunder profilering. Vi bruger dog profilering til markedsføringsformål, [hvis du har givet dit samtykke på forhånd].

6. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Hvis vi skønner det relevant, kan vi videregive eller overføre dine personoplysninger til koncerninterne virksomheder, associerede selskaber, leverandører, forretningspartnere eller andre samarbejdspartnere såsom sociale medier og marketingvirksomheder.

Visse modtagere behandler personoplysninger på vegne af os, dvs. som databehandlere. Disse tredjeparter må derfor kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner, og de har derfor ikke tilladelse til at behandle dine personoplysninger til egne formål.

I det omfang vi videregiver eller overfører dine personoplysninger til tredjeparter, der kan bruge dine person-oplysninger til egne formål, vil en sådan videregivelse eller overførsel kun finde sted, hvis det er i overens-stemmelse med gældende lovgivning og med forudgående samtykke fra dig, hvor dit samtykke er påkrævet.

7. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL ET TREDJELAND (UDEN FOR EU/EØS)

I visse situationer kan dine personoplysninger blive overført til et land uden for EU/EØS, f.eks. til et datter-selskab af SOFACOMPANY, en leverandør eller tjenesteudbyder. Vi vil sikre, at en sådan overførsel sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at enhver part uden for EU/EØS, der er i besiddelse af dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå EU's standardkontraktbestemmelser.

Hvis du ønsker at få en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat for overførslen, bedes du kontakte os via ovennævnte kontaktmåder.

8. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlin-gen af dine personoplysninger.

Generelt gemmer vi ikke dine personoplysninger længere end 12 måneder efter indsamlingen, medmindre det er nødvendigt for, at vi kan forsvare os mod et retskrav. I så fald vil dine personoplysninger blive slettet, så snart det er sikkert, at et retskrav ikke længere kan fastslås, eller når en igangværende tvist er afgjort.

Derudover opbevarer SOFACOMPANY personoplysninger, der er nødvendige til bogføringsformål, i 5 år fra det år, som regnskabsmaterialet vedrører, i overensstemmelse med de særlige regler om opbevaring af bogfø-ringsmateriale i bogføringsloven. Hvis personoplysningerne indgår i regnskabsmateriale, der er omfattet af anden (udenlandsk) lovgivning, vil personoplysningerne blive behandlet, så længe det kræves i henhold til den nævnte lovgivning.

9. DINE RETTIGHEDER SOM DEN REGISTREREDE

Vi har implementeret passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som den registrerede.

SOFACOMPANY har taget alle nødvendige og passende foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som den registrerede.

Som den registrerede har du flere rettigheder. Bemærk, at visse begrænsninger kan gælde i denne forbindel-se, f.eks. når din ret til at indhente oplysninger viser sig at være overskrevet af væsentlige hensyn til private interesser. Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder som den registrerede, bedes du kontakte os via ovennævnte kontaktmåder.

Ifølge GDPR har du følgende rettigheder:

• Ret til aktindsigt: Du har ret til at anmode om adgang til de personoplysninger, som SOFACOMPANY har gemt om dig. SOFACOMPANY skal stille en gratis og elektronisk kopi af de personoplysninger, der behandles, til rådighed for dig, hvis anmodningen er indgivet i almindeligt anvendt elektronisk form.

• Ret til berigtigelse: Du har ret til at rette unøjagtige personoplysninger om dig, herunder udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger.

• Ret til sletning (retten til at blive glemt): Under visse omstændigheder har du ret til at slette; hvilket be-tyder, at vi på din anmodning skal slette de personoplysninger, der er gemt om dig.

• Ret til begrænsning: Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse vores behandling af personoplysninger om dig.

• Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og behandlingen udføres på automatiserede måder, har du ret til uhindret at videregive disse personoplys-ninger til en tredjepart fra SOFACOMPANY.

• Retten til gøre indsigelse: Under visse omstændigheder har du til enhver tid ret til at begrænse vores behandling af personoplysninger om dig.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at dette ikke påvirker vores behandling af dine personoplysninger, før du trækker dit samtykke tilbage. Derudover kan vi i nogle tilfælde fortsætte med at behandle dine personoplysninger på et andet retsgrundlag. Hvis du ønsker at læse mere om dine rettigheder, henviser vi dig til Datatilsynets vejledning om dette.

10. SPØRGSMÅL OG KLAGER

Du har endvidere til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysningerne nedenfor.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby, Danmark
Telefon: + 45 33 19 32 00
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

11. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret regelmæssigt, og når det er påkrævet på grund af ændringer i gæl-dende lovgivning og praksis, og derfor anbefaler vi dig at holde dig opdateret regelmæssigt.

Ikrafttrædelsesdato for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik: 05/08/2021

Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysningerne nedenfor.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby, Danmark
Telefon: + 45 33 19 32 00
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk